Set M4Custom huyền thoại, M37Ares, KAC Red Bandage, IAS Gold - Đổi lấy 1 con M4Trans hoặc AK Infernal (Dư thiếu tính sau)